Redirect to http://spiellust.net/2009/10/adios-amigos-ci-bombowi-desperados.html#adioskurzrezension