space space

Anastasios Grigoriadis

Designer:Anastasios Grigoriadis

Published games


The Masters' Trials2017AEGVangelis Bagiartakis
Anastasios Grigoriadis
Board Spieletest (DE) 10.02.19 

Link to this pagehttp://www.luding.org/cgi-bin/AuthorData.py/ENauthorid/9660
Contact luding