space space

Alexandros Kapidakis

Designer:Alexandros Kapidakis

Published games


Motion Pictures2016Drawlab EntertainmentAlexandros KapidakisBoard SpieLama (DE) 24.11.17 

Link to this pagehttp://www.luding.org/cgi-bin/AuthorData.py/ENauthorid/8211
Contact luding